Overzicht

Evaluatie experiment gecombineerde leerwegen bol/bbl


Het NRO heeft het consortium 2B MBO (KBA Nijmegen en ResearchNed) de opdracht gegeven het experiment ‘beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl’ te monitoren en te evalueren in de periode 2015-2021. Met het experiment wil OCW een meerwaarde creëren voor het mbo en nagaan of de geformuleerde veronderstellingen en doelen gerealiseerd worden.
Binnen een gecombineerde leerweg volgen studenten het eerste leerjaar vooral onderwijs aan de instelling (bol) en de jaren erop gaan zij in een bedrijf aan de slag (bbl). Aan dit experiment doen vanaf 2015-2016 negen mbo-instellingen met 22 opleidingen mee. Het is een uitwerking van het Techniekpact 2020 en is aangekondigd in de brief ’Ruim baan voor vakmanschap’ (mei 2014). Met de gecombineerde leerweg streeft OCW een aantal doelen na: (1) verbetering van de kwaliteit en de toegankelijkheid van het beroepsonderwijs door een andere balans tussen de theoretische en praktische voorbereiding op het beroep; (2) verbetering van de doelmatigheid van het onderwijs door een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt; (3) een mogelijke verankering van de gecombineerde leerwegen bol/bbl in de WEB.
Meer informatie over het project is te vinden op http://2b-mbo.nl/. Hier zijn ook de tot nu toe gepubliceerde rapporten te vinden.