Overzicht

Uitbreiding studievoorschot naar nieuwe doelgroepen


ResearchNed heeft in opdracht van het ministerie van OCW een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan een uitbreiding van het studievoorschot naar nieuwe doelgroepen met als hoofdvraag: In hoeverre is er bij potentiële studenten die starten met een studie na hun dertigste, deeltijdstudenten en studenten die een tweede studie doen behoefte aan een leenfaciliteit en wat zijn de te verwachten effecten van het beschikbaar stellen van een leenfaciliteit op de deelname aan hoger onderwijs door deze groepen? Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met NRTO, VH, VSNU, MBO Raad, LSVb, ISO, JOB, Handicap + Studie, Steunpunt Studerende Moeders en NOC*NSF en is via het studentenpanel van ResearchNed een online vignetten-enquête afgenomen onder huidige deeltijdstudenten, studenten van dertig jaar en ouder en potentiële toekomstige studenten (niet-studerenden van 30 jaar en ouder). Bij de enquêtering van potentiële studenten is gevraagd naar de intentie tot het volgen van een (tweede) studie onder de conditie dat er een leenfaciliteit komt voor de kosten van levensonderhoud. Op basis van het vignettenonderzoek is geconcludeerd dat naar verwachting de invoering van een leenfaciliteit voor levensonderhoud in aanvulling op het levenlanglerenkrediet niet zal leiden tot een substantiële toename van de onderwijsdeelname.

De uitkomsten van het onderzoek hebben geleid tot deze Kamerbrief.