Overzicht

Opleidingsplaatsen in het voortgezet onderwijs


In opdracht van Schoolinfo/VO-raad voerde ResearchNed een onderzoek uit naar het aantal huidige en mogelijk toekomstige opleidingsplaatsen binnen opleidingsscholen in het voortgezet onderwijs. Dit in het kader van het recent gesloten Sectorakkoord VO waarin is vastgelegd dat de VO-raad en het ministerie van OCW willen komen tot een substantiële uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen in het voortgezet onderwijs, leidend tot minimaal 2.200 en zo mogelijk 4.000 extra structurele opleidingsplaatsen in 2020. Opleidingsscholen zijn samenwerkingsverbanden tussen één of meer lerarenopleidingen en één of meer scholen in po, vo en mbo, met als doel toekomstige en al werkzame leraren verder te professionaliseren. Op dit moment zijn er 55 door OCW erkende opleidingsscholen. De uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen wordt gezocht in zowel het mogelijk uitbreiden van deze plaatsen binnen de huidige opleidingsscholen als in het uitbreiden met een aantal nieuwe opleidingsscholen of scholen die willen aanhaken bij bestaande opleidingsscholen. Om de groeipotentie van het aantal opleidingsplaatsen kwantitatief te kunnen onderbouwen is een inventarisatie uitgevoerd onder vo-scholen die al bij een opleidingsschool aangesloten zijn en scholen die dat op dit moment nog niet zijn.