Overzicht

Nascholing van leraren in het primair onderwijs


In de sector po is het streven vastgelegd dat in 2020 30% van de leraren een wo-bachelor of een hbo- of wo-masteropleiding heeft afgerond. Een goed inzicht in de vraag naar professionaliserings- en nascholingsaanbod is daarom van belang. Uit het Bestuursakkoord po spreken twee elkaar aanvullende doelstellingen ten aanzien van professionalisering: (1) het meer algemene streven naar meer masteropgeleiden die met een relevante opleiding een bijdrage kunnen leveren aan de professionaliteit en diversiteit binnen een team. En (2) scholing en deskundigheidsbevordering, waarbij in het bestuursakkoord een aantal specifieke thema’s zijn benoemd die eveneens bijdragen aan diversiteit in teams. In dat opzicht is naast de bachelor- en masteropleidingen ook het post-hbo aanbod van de pabo’s interessant dat niet leidt tot een bachelor- of masterdiploma (non-degree). Doel van dit onderzoek is het afstemmen van de vraag en het aanbod van het postinitieel opleidingsaanbod: de opleidingen op post-hbo niveau en masteropleidingen (wo en hbo). De centrale onderzoeksvraag daarbij luidt: Wat is de behoefte voor onderwijzend personeel aan opleidingsaanbod, hoe verhoudt de behoefte zich tot het huidige aanbod, welk nieuwe aanbod is er nodig en aan welke randvoorwaarden moet zijn voldaan zodat leerkrachten daadwerkelijk gebruikmaken van het opleidingsaanbod?