Overzicht

Maatregelen mbo


Momenteel zijn twee belangrijke beleidsinterventies in het mbo aan de orde. Dit betreft de inwerkingtreding van de wet ‘Doelmatige Leerwegen’ en de herziening van de kwalificatiestructuur. Beide interventies zullen op vele aspecten (onderwijsproces, relatie onderwijs en regionaal bedrijfsleven, etc.) van het mbo invloed uitoefenen en gevolgen hebben voor verschillende, bij het mbo betrokken actoren (deelnemers, docenten, management, werkgevers, etc.). In een meerjarig evaluatieprogramma van beide beleidsinterventies wordt in beeld gebracht hoe de voortgang van de implementatie van de interventies verloopt, in welke mate de beoogde effecten van specifieke maatregelen die de beleidsinterventies met zich meebrengen, optreden, of, en zo ja, welke onbedoelde effecten optreden en hoe deze effecten (bedoeld en onbedoeld) verklaard kunnen worden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA) en ResearchNed.

De in juni 2016 verschenen nulmeting omvat een gedetailleerde beschrijving van de beginsituatie (d.w.z. vóór de invoering van beide beleidsinterventies).

Meer informatie over het project is te vinden op http://2b-mbo.nl/. Hier zijn ook de tot nu toe gepubliceerde rapporten te vinden.