Overzicht

Samenwerking binnen het onderwijs


In opdracht van de Onderwijsraad heeft ResearchNed een inventarisatie gemaakt van de verschillende vormen van samenwerking waar onderwijsinstellingen mee te maken hebben, de redenen hiervoor, en welke factoren bevorderend en belemmerend werken voor samenwerking. De stand van zaken rondom samenwerking fungeerde als bouwsteen voor een advies van de Onderwijsraad over welke (gecombineerde) vormen van concurrentie en samenwerking tussen instellingen het meest dienstbaar zijn aan publieke belangen als kwaliteit en (macro)doelmatigheid en in het bijzonder welke mogelijkheden daarvoor zijn in de sturing en bekostiging van onderwijs.