Overzicht

Evaluatie lerarenbeurs


In 2008 is door de minister van OCW samen met de sociale partners in het onderwijs het convenant ‘Leerkracht van Nederland’ afgesloten. Dit convenant is opgesteld om het leraarsberoep aantrekkelijker te maken. Eén van de gemaakte afspraken in dit convenant is het beschikbaar stellen van de Lerarenbeurs voor scholing van bevoegde leraren in het primair, voortgezet of (voortgezet) speciaal onderwijs en in het middelbaar of hoger beroepsonderwijs. De Lerarenbeurs is een instrument dat bevoegde leraren zelf in handen hebben. Zij kunnen voor één opleiding een beurs krijgen om hun professionele niveau te verhogen, zich te specialiseren of te verbreden.

Het CPB voerde in opdracht van OCW een effectevaluatie uit van de Lerarenbeurs. Ter verklaring van de gevonden effecten in het onderzoek van het CPB voerde ResearchNed in opdracht van het ministerie van OCW een verklarende evaluatie en een procesevaluatie uit. Naast een verklaring van de gevonden effecten is in de verklarende evaluatie ook aandacht besteed aan de invloed van de Lerarenbeurs op de professionele ontwikkeling van de leraar en op de onderwijskwaliteit van de school. Ook gaat het onderzoek in op proceskenmerken als succes- en faalfactoren van de beurs.