Overzicht

Evaluatie fusietoets


De fusietoets in het onderwijs is op 26 januari 2010 formeel wet geworden. Over fusies en schaalvergroting is en wordt nog uitgebreid gedebatteerd in het onderwijsveld en de politiek. Kort samengevat is er consensus dat (in elk geval in het verleden) het algemene onderwijsbeleid en de onderwijsbekostiging (lump sum financiering) schaalvergroting heeft bevorderd en dat het ministerie van OCW schaalvergroting gericht heeft gestimuleerd, bijvoorbeeld met de expliciete inzet op vorming van ROC’s in de bve-sector en in het po onder andere met een ‘Stimuleringsbijdrage Bestuurlijke Krachtenbundeling’. Achtergrond daarvan was en is het streven naar robuuste onderwijsinstellingen, waarbij schaalvergroting de professionaliteit, kwaliteit, continuïteit en ook de diversiteit van instellingen ten goede kan komen.

In de wetgeving voor de fusietoets is een wettelijke evaluatie aangekondigd na vier jaar. ResearchNed voerde deze evaluatie in opdracht van het ministerie van OCW uit. De primaire focus van de evaluatie was de vraag of de wet de beoogde effecten (behoud van legitimatie en keuzevrijheid) heeft gerealiseerd (doelen). De evaluatie diende een toegespitst beeld te vormen van de doelen, werking en effecten van de Wet fusietoets binnen de diverse sectoren (sectorale context). Uitkomsten van het onderzoek zijn eveneens terug te vinden op de website van de rijksoverheid.