Overzicht

Leerling- en studentenonderzoek


Onderzoeken binnen het thema leerling- en studentenonderzoek zijn veelal grootschalige veldonderzoeken. Voorbeelden van een aantal projecten binnen dit thema zijn:

  • Nationale Studentenenquête: grootschalige tevredenheidsonderzoek onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten
  • Startmonitor: grootschalige onderzoek onder eerstejaars studenten in het ho waarbij het studiekeuzeproces en de start en integratie van studenten in hun opleiding in kaart gebracht wordt. Tevens spoort dit onderzoek de determinanten op van studiesucces en studieuitval in het eerste studiejaar
  • Het Studentenpanel: HetStudentenpanel is een initiatief van ResearchNed (zie www.hetstudentenpanel.nl) en vormt een
    representatieve afspiegeling van de Nederlandse studentenpopulatie in het mbo, hbo en wo.
  • JOB-Monitor: landelijke studenttevredenheidsonderzoek dat sinds 2000 tweejaarlijks wordt uitgevoerd onder alle mbo-studenten
  • LAKS-Monitor: grootschalig scholierentevredensheidsonderzoek in het voortgezet onderwijs
  • Studentenmonitor: deze monitor volgt sinds tien jaar jaarlijks de belangrijkste ontwikkelingen vanuit het perspectief van de sociaal-economische positie van studenten