Overzicht

Nulmeting NRPO SIA


In opdracht van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek heeft ResearchNed in samenwerking met Dialogic onderzocht wat de stand van zaken is met betrekking tot het praktijkgericht onderzoek in het hbo en meer specifiek de tweede geldstroom voor het hbo-onderzoek (de RAAK-regeling). Op basis van de bevindingen is een advies uitgebracht over verbeteringen in de dienstverlening van NRPO SIA (onderdeel van NWO) en de subsidietoewijzing aan onderzoeken. Het onderzoek bestond onder meer uit een gestructureerde documentanalyse en de beoordeling van de kwaliteit van subsidieaanvragen op basis van een inhoudsanalyse. Daarin is systematisch nagegaan of bepaalde gegevens en omschrijvingen in documenten voorkwamen en wat de kwaliteit daarvan was. De inhoudsanalyses zijn dubbelblind uitgevoerd, waarna een tweede team van twee onderzoekers nog eens een contra-expertise deed. De aldus ontstane scores op inhoudsaspecten zijn vervolgens gemiddeld, waarna een eindbeoordeling ontstond van de kwaliteit van onderdelen van subsidieaanvragen voor onderzoek.