Overzicht

Monitor LWT


In opdracht van het ministerie van OCW verrichtte ResearchNed een onderzoek naar leerwerktrajecten en assistentopleidingen in het vmbo, in samenwerking met KPC Groep. De afgelopen jaren zijn binnen het vmbo (in het bijzonder in de bb-leerweg) diverse maatwerktrajecten opgezet om tegemoet te komen aan bijzondere ondersteunings- of onderwijsbehoeften van kwetsbare leerlingen, waaronder de leerwerktrajecten en assistentopleidingen. Het ministerie had behoefte aan informatie over ontwikkelingen in de leerwerktrajecten en de assistentopleidingen in het vmbo en over de wijze waarop de deelnemers na deze trajecten doorstromen. Ook was er behoefte aan informatie over de beschikbaarheid van leerwerkplekken en de rol van bedrijven in de ontwikkeling van deze trajecten. In het onderzoek is rekening gehouden met de invloed van de context die de komende jaren gaat veranderen (dalende leerlingaantallen, nieuwe uitslagregels voor eindexamens, invoering referentieniveaus, entreeopleiding, vsv-beleid en de afschaffing WVA). Resultaten van de driejarige monitor hebben geleid tot inzicht in kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen in de wijze waarop de leerlingen doorstromen in de genoemde trajecten, en tot verklaringen van deze ontwikkelingen.

 

Resultaten van de 0-meting (2014) zijn hier te vinden; resultaten van de 1-meting (2015) hier.