Overzicht

Wetenschap en techniek op de pabo’s


In dit onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW is in kaart gebracht wat op dat moment de stand van zaken was wat betreft wetenschap en technologie op de pabo’s. Ook is onderzocht wat de opvattingen van docenten en studenten op de pabo’s waren met betrekking tot een vakoverstijgende leerlijn W&T. Ten slotte is gesproken met experts en met basisscholen.