Overzicht

Evaluatie sociale veiligheid


Om bij te dragen aan een veilig schoolklimaat voor jongeren met aandacht voor seksuele diversiteit en weerbaarheid heeft het ministerie van OCW in 2012 de tijdelijke subsidieregeling ‘Regeling sociale veiligheid lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender jongeren (verder LHBT-jongeren) op school’ afgekondigd en vroeg het SCP de effectiviteit van deze regeling te toetsen. In een pilot werden projecten uitgevoerd op scholen in primair onderwijs (groep 7 en acht) en voortgezet onderwijs (klas 1 en 2). Scholen waren vrij om naar eigen inzicht een project op te zetten dat paste bij hun cultuur en identiteit, zolang het de vijf elementen uit de regeling bevatte. Ruim 250 scholen meldden zich aan voor de subsidie. Omdat dit aantal hoger lag dan de 140 scholen (70 in po en 70 in vo) waarvoor in de regeling was voorzien, is at random bepaald welke scholen daadwerkelijk aan de pilot deel mochten nemen. De scholen die zijn geselecteerd voor deelname werden door middel van loting door een notaris verdeeld in een experimentgroep en een controlegroep. De experimentgroep ging in schooljaar 2012-2013 met de voorgestelde projecten aan de slag, de controlegroep mocht dat in dit schooljaar nog expliciet niet. De controlegroep ontving de subsidie om in het schooljaar 2013-2014 alsnog hun project uit te voeren. Met een evaluatieonderzoek is in kaart gebracht in hoeverre de toegekende projecten effect hadden op de houding van leerlingen tegenover homoseksualiteit, de ervaringen van LHBT-leerlingen met pesten en discriminatie, de veiligheidsbeleving van LHBT-leerlingen en de weerbaarheid van LHBT-leerlingen. ResearchNed heeft voor dit onderzoek het veldwerk verzorgd: een voormeting onder leerlingen en leraren direct aan het begin van het schooljaar (nog voor invoering van het project) en een nameting aan het eind van het schooljaar.