Overzicht

Maatwerktrajecten vmbo


De afgelopen jaren zijn binnen het vmbo (in het bijzonder in de beroepsbegeleidende leerweg) diverse maatwerktrajecten opgezet om tegemoet te komen aan bijzondere ondersteunings- of onderwijsbehoeften van kwetsbare leerlingen. Het ministerie van OCW gaf aan behoefte te hebben aan informatie over doelmatigheid en organiseerbaarheid van de huidige maatwerktrajecten.

Daarnaast is het belangrijk om helderheid te krijgen over de invloed van diverse veranderingen die de komende jaren gaan spelen (nieuwe uitslagregels voor eindexamens, invoering van referentieniveaus, entreeopleiding, passend onderwijs, vsv-beleid) op de omvang van de groep leerlingen die mogelijk gebruik zal maken van maatwerktrajecten in het vmbo, en op de samenstelling van deze groep. Resultaten van dit onderzoek leidden tot aanbevelingen voor de korte en lange termijn, over de manier waarop kwetsbare jongeren in het vmbo op een doelmatige en organiseerbare wijze ondersteund kunnen worden.