Overzicht

Vervolgmeting zeggenschap van leraren


Om zicht te krijgen op de zeggenschap van de leraar over zijn beroep, heeft het ministerie van OCW in 2009 een nulmeting laten uitvoeren voor het po, vo, mbo en hbo. Doel van dit onderzoek was om de positie van de leraar in kaart te brengen en op termijn na te kunnen gaan wat de effecten zijn van het voorgestelde beleid. ResearchNed heeft daarvoor een meetinstrument ontwikkeld en de nulmeting uitgevoerd. In het kader van het project ‘Professionele Ruimte’ dat het CAOP uitvoerde in opdracht van VOION (Voortgezet Onderwijs in Ontwikkeling, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds in het voortgezet onderwijs) is in schooljaar 2012/2013 een eerste vervolgmeting uitgevoerd. Deze vervolgmeting richtte zich – gezien de signatuur van deze opdrachtgever – niet meer op alle vier de onderwijssectoren uit de nulmeting, maar concentreerde zich volledig op de professionele ruimte van leraren in het voortgezet onderwijs. Centraal in dit onderzoek stond het zicht krijgen op ontwikkelingen in de professionele ruimte van leraren ten opzichte van de nulmeting van 2009 en het krijgen van een eerste indicatie van effecten van het ingezette beleid.