Overzicht

Evaluatie medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs


In opdracht van het ministerie van OCW verrichtte ResearchNed onderzoek naar de medezeggenschap in de bve-sector. De twee hoofdthema’s in het onderzoek zijn hoe de gedeelde medezeggenschap functioneert in aparte raden voor personeel, studenten en ouders en hoe de balans is tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap.

In 2010 is de medezeggenschap in de bve-sector veranderd. In plaats van één medezeggenschapsraad met daarin zowel medewerkers als studenten en ouders, is er nu een ondernemingsraad (OR) voor de medewerkers en een deelnemers- en een ouderraad voor de studenten en hun ouders. Daarnaast zijn er vanaf 2009 wijzigingen geweest in de wetgeving gericht op ‘goed bestuur’ in de bve-sector en een heldere scheiding tussen bestuur en toezicht. In die verhouding tussen bestuur en toezicht speelt ook de medezeggenschap een rol.

De bve-instellingen hebben de afgelopen paar jaar gewerkt aan de invoering van de nieuwe structuur. ResearchNed heeft deze invoering geëvalueerd aan de hand van een serie oriënterende interviews en documentanalyses. Kern van het onderzoek was een enquête onder leden van OR-en, deelnemersraden en ouderraden. In de eindfase van het onderzoek is een panel van bestuurders en toezichthouders gevraagd te reflecteren op de resultaten.