Overzicht

Studeren met een functiebeperking


In samenwerking met het ITS Nijmegen voerde ResearchNed in opdracht van het ministerie van OCW een onderzoek uit naar het effect van voorzieningen die getroffen worden binnen een hogeronderwijsinstelling op de studievoortgang van studenten met een functiebeperking. Het ministerie van OCW heeft zich ten doel gesteld om de belemmeringen terug te dringen die studenten met een functiebeperking ondervinden in het hoger onderwijs. In de wetgeving hebben de studenten met een functiebeperking een sterkere positie gekregen. Een belangrijke wet is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, die in december 2003 in werking is getreden. Deze wet verplicht de onderwijsinstellingen om – in redelijkheid – passende voorzieningen te treffen voor studenten met een handicap of chronische ziekte.

Het onderzoek naar studeren met een beperking gaat in op de situatie van studenten met een functiebeperking, met als doel om meer zicht te krijgen op mate van emancipatie van deze studenten. Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat studenten met een functiebeperking in 2012 (ten opzichte van 2010) somberder zijn geworden over hun kans op studiesucces, wanneer hen wordt gevraagd om zichzelf te vergelijken met studenten zonder functiebeperking. Een ander onderscheid valt eveneens op en is evenmin in het voordeel van de studenten met een functiebeperking: wanneer zij zonder diploma het hoger onderwijs verlaten heeft één op de vijf personen geen enkele maatschappelijke bezigheid. Bij studenten zonder functiebeperking komt zoiets in het geheel niet voor. Gezien het feit dat een substantiële groep (10% van alle studenten) anno 2012 in de studievoortgang wordt belemmerd door zijn of haar functiebeperking constateren de onderzoekers echter wel dat voor een fors aantal studenten de nominale studieduur niet realistisch lijkt. Daarnaast besteden zij meer tijd aan hun studie dan andere studenten, en besteden minder tijd aan betaald werk.