Overzicht

Extern lid in de examencommissie


In opdracht van het ministerie van OCW voerde ResearchNed een verkenning uit naar de mogelijkheden om het opnemen van externe leden in examencommissies praktisch vorm te geven en naar de effecten en doelmatigheid van mogelijke varianten. Directe aanleiding voor dit onderzoek vormde een in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap (Kwaliteit in verscheidenheid, 2011) geformuleerde maatregel die de verplichtstelling omvat van deelname van externen in de examencommissie in het ho.

De verkenning is uitgevoerd in drie fasen. Allereerst zijn casussen verzameld van betrokkenheid van externen bij examencommissies door middel van oproepen via HBO-Raad en VSNU, door middel van web- en deskresearch, een mailing en een belronde en door middel van secundaire analyses op VBI-rapporten ten behoeve van de accreditatie van opleidingen. Vervolgens werden interviews georganiseerd met een aantal in de eerste fase gevonden casussen. Ten slotte werden de conceptresultaten uit de verkenning besproken met een expertgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de VSNU, de HBO-raad en de NRTO en een expert op het gebied van toetsing en examinering. Slotconclusie is dat er geen variant als meest doelmatig of geschikt uitspringt. Het belangrijkste is om optimaal ruimte te laten aan de afzonderlijke examencommissies om zelf een eigen invulling te geven aan de betrokkenheid van externen en bovenal om daarbij de doelen – in essentie (de borging van) kwaliteit en onafhankelijkheid – boven de specifieke invulling te stellen.