Overzicht

Deeltijd hoger onderwijs


ResearchNed heeft in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek gedaan naar feiten, wensen en behoeften met betrekking tot het deeltijd hoger onderwijs. Centraal in dit onderzoek stond de rol die deeltijd hoger onderwijs kan spelen voor de verhoging van het kwalificatieniveau van werkenden. Directe aanleiding voor het onderzoek vormden de zorgen over het deeltijd hoger onderwijs die zijn geuit in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap. Een aanbod voor een Leven Lang Leren (LLL) binnen het bekostigde onderwijs is nog niet uitontwikkeld; het ontbreekt vooral aan de voor werknemers zo noodzakelijke flexibiliteit in het aanbod. Tekenend is dat het aanbod van en de deelname aan deeltijdopleidingen in het hoger onderwijs teruglopen. In het onderzoek zijn de kenmerken van de huidige deeltijdopleidingen en deeltijdstudenten in kaart gebracht en is aan de opleidingen gevraagd wat zij als belangrijke ontwikkelingen zien bij de wensen en behoeften van deelnemers en werkgevers.