Overzicht

Nota Werken in het Onderwijs 2012


Het ministerie van OCW publiceert jaarlijks de nota Werken in het Onderwijs. Deze nota geeft een samenhangend beeld van de ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt. Daarnaast laat de nota ook zien hoe het staat met het beleid van het kabinet om de kwaliteit van het onderwijspersoneel en de lerarenopleidingen te verhogen. ResearchNed verzorgde op verzoek van het ministerie het hoofdstuk over de lerarenopleidingen. Daarbij zijn zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens gecombineerd en is uitvoerig ingegaan op de tevredenheid van studenten over hun opleiding.