Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2010-2012
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Evaluatie educatieve minor


In opdracht van het ministerie van OCW voerde ResearchNed tussen 2010 en 2012 in samenwerking met Ecorys een evaluatie uit van de educatieve minor. Dit onderzoek had als doel inzichtelijk te maken in hoeverre de doelstellingen van de educatieve minor worden gehaald: worden met de educatieve minor nieuwe doelgroepen aangeboord; leidt de minor tot meer academisch opgeleide leraren in het voortgezet onderwijs? In het studiejaar 2009-2010 is op verschillende Nederlandse universiteiten binnen een aantal bacheloropleidingen voor het eerst de educatieve minor aangeboden. Studenten die de minor met succes afronden, krijgen een beperkte tweedegraads bevoegdheid om les te geven in het schoolvak dat gerelateerd is aan hun opleidingen. Om alle onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, is in de evaluatie gewerkt met een mix van onderzoeksinstrumenten. In de eerste fase waren dat vooral een literatuurstudie en verkennende interviews, daarna is gebruikgemaakt van onder andere herhaalde internetenquĂȘtes (studenten), een quick-scan (vo-scholen) en groepsgesprekken en verdiepende interviews (vo-scholen, universiteiten en overige stakeholders).

Op basis van het rapport heeft de Onderwijsraad het advies Kiezen voor kwalitatief sterke leraren uitgebracht.