Overzicht

Zeggenschap van leraren


In opdracht van het ministerie van OCW heeft ResearchNed onderzoek gedaan naar de zeggenschap van leraren over hun beroep. Voor dit onderzoek is door ResearchNed een meetinstrument ontwikkeld waarmee de zeggenschap van de leraar in beeld gebracht wordt. Middels groepsgesprekken met leraren en leden van MR’s is per sector een vragenlijst opgesteld die is voorgelegd aan ruim 5.000 leraren uit alle onderwijssectoren. Het onderzoek is begeleid door een begeleidingscommissie bestaande uit medewerkers van OCW en de sociale partners (PO, VO, MBO en HBO).