Overzicht

SKI-database


ResearchNed beheert voor Studiekeuze123 de Studiekeuzedatabase Hoger Onderwijs. Het betreft hier de verzameling, consolidatie, kwaliteitsbewaking, het beheer en onderhoud van de Studiekeuzedatabase. Met een overheid die op afstand stuurt en onderwijsinstellingen die integraal verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van hun publieke taak (de inrichting van het onderwijs, inclusief bedrijfsvoering, interne kwaliteitsborging, verantwoording en toezicht) neemt de vraag naar vergelijkende informatie over de kwaliteit van het hoger onderwijs toe.
ResearchNed opereert in een netwerk van hogeronderwijsinstellingen en kwaliteitszorgmedewerkers die voor dit doel de Studiekeuzedatabase benutten. Met deze informatie kunnen zij vorm geven aan de interne kwaliteitsborging en sturing alsook aan externe horizontale verantwoording naar diverse stakeholders (studenten, ouders, werkgevers, kennisinstellingen). De Studiekeuzedatabase voor het ho bevat feiten en oordelen over geaccrediteerde hbo- en wo-opleidingen in Nederland: accreditaties, toelatingseisen, bekostiging, instroom, doorstroom bachelor-master, rendementen, arbeidsmarkt en studentenoordelen. Gegevens komen van o.a. NVAO, DUO, CBS, NSE en ROA. Ze worden volgens vaste procedures ingelezen, geanalyseerd, bewerkt, in een database opgenomen en ontsloten via een online bevragingstool op studiekeuze123.nl.