Overzicht

Studentenmonitor mbo 2007


Centraal in deze grootschalige monitor onder mbo-studenten (opdrachtgever ministerie van OCW) staat een beschrijving van sociale herkomst, onderwijsloopbaan en opleidingskeuze van mbo-studenten. In aparte analyses is aandacht besteed aan studiehouding, motivatie, inzet, tijdbesteding en tevredenheid. In de overkoepelende samenvatting is een koppeling gemaakt tussen de uitkomsten van het onderzoek en de beleidsdoelstellingen uit de strategische agenda BVE 2008–2011. Aan deze meting van de monitor is een onderzoek onder voortijdig schoolverlaters toegevoegd dat de volgende informatie bevat: profiel van vsv’ers, redenen om te stoppen, belangrijkste uitvalredenen, gedeeltelijk een opleiding volgen, het voorkómen van vsv, de huidige situatie en toekomstperspectief van vsv’ers. Op basis van terugkoppeling van gegevens over dit onderzoek heeft Cfi een eerste schatting kunnen maken van het aantal onterecht als vsv gekwalificeerde studenten.