Overzicht

Effectmeting InnovatieImpuls Onderwijs (IIO)


ResearchNed had een voorstudie gedaan waarbij indicatoren en een onderzoeksopzet zijn ontwikkeld voor de effectmeting van interventies op de arbeidsproductiviteit van leraren die uitgevoerd zouden gaan worden in het kader van de InnovatieImpuls Onderwijs (IIO). Naar aanleiding van de voorstudie heeft ResearchNed samen met SEO ook de kwantitatieve effectevaluatie in het kader van de IIO uitgevoerd. 158 scholen in het primair en voortgezet onderwijs hebben vanaf 1 januari 2011 vijf verschillende innovatieconcepten geïmplementeerd. Onderzoekers van ResearchNed en SEO onderzochten wat de effecten van deze innovaties waren op de arbeidsproductiviteit. Trad het effect dat bij de voortrekkerscholen verwacht werd ook op bij de scholen die het concept gingen overnemen? Welke maatregelen moesten scholen nemen om ervoor te zorgen dat de invoering van het innovatieconcept tot een succes leidde? Er werd gestreefd naar een zo zuiver mogelijk experiment. De groep scholen die zich in had geschreven, was verdeeld over een experimentgroep (die de innovatie ging invoeren) en een controlegroep (die de innovatie níet ging invoeren). Voor de vier innovatieconcepten in het voortgezet onderwijs diende de experimentschool tevens als controleschool (crossover-design), omdat de innovatie slechts in een gedeelte van de school plaatsvond. Bij het analyseren van de verzamelde gegevens ontvingen de onderzoekers advies van medewerkers van het CPB. Met de InnovatieImpuls Onderwijs is kennis verzameld over de (netto) effecten op de arbeidsproductiviteit van de door scholen geïmplementeerde innovaties.

Kijk voor meer informatie op www.innovatieimpulsonderwijs.nl

Met het verschijnen van het eindrapport is tevens een factsheet ontwikkeld. Ook zijn er samenvattingen van de bevindingen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs beschikbaar.