Overzicht

Effectmeting screeningsinstrument voor studiesucces


In opdracht van SBO ontwikkelde ResearchNed in 2010 op basis van de Startmonitor een korte vragenlijst, waarmee rond de start van de lerarenopleidingen gericht een relatief groot deel van de studenten kan worden opgespoord die in het eerste jaar van de studie zullen uitvallen. Een achttal pabo’s en tweedegraads lerarenopleidingen heeft dit instrument ook meteen toegepast bij zijn instroom rond de start van studiejaar 2010-2011. Op verzoek van Sbo onderzocht ResearchNed in het voorjaar van 2011 welke effecten het instrument in de praktijk oplevert.
De voorspellende waarde van het instrument is opnieuw onderzocht met behulp van nieuwe, landelijke Startmonitorresultaten en blijkt nog sterker dan het jaar daarvoor. Helaas kristalliseert deze voorspellende waarde op het niveau van afzonderlijke opleidingen – zeker in de loop van het studiejaar – lang niet altijd voldoende zichtbaar uit.
Geconstateerd wordt verder dat het instrument eigenlijk nergens is ingezet als voorspellend instrument voor aanvang van de opleiding, maar meer als kwalitatieve inventarisatie van mogelijke probleempunten ter inleiding van begeleidingsgesprekken met alle studenten. Waar het instrument pas geruime tijd na de start van de studie wordt ingezet, voegt het (uiteraard) weinig toe aan hetgeen reeds in begeleidingsgesprekken aan bod is gekomen. Daar waar het instrument met dit doel werd ingezet bij de start van de studie waren de ervaringen overwegend positief.