Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2010
Contactpersoon: Jules Warps


Soortgelijke onderzoeken:

Onderzoek behoeften vervolgonderwijs t.b.v. curriculumherzieningen in het voortgezet onderwijs

Lees dit onderzoek

Advies Schoolleidersregister VO

Lees dit onderzoek

Beloningsonderzoek onderwijs

Lees dit onderzoek

Beleidsdoorlichting Lerarenbeleid

Lees dit onderzoek

Onderzoek naar dalende instroom mbo-hbo

Lees dit onderzoek

Vervroeging aanmelding in het hoger onderwijs


In opdracht van het ministerie van OCW onderzocht ResearchNed welke impact vervroeging van de aanmelddatum in het hoger onderwijs kan hebben voor studenten, ho-instellingen, aanleverende scholen, DUO en StudieLink en onder welke voorwaarden vervroeging optimaal leidt tot verbeterde kansen op studiesucces voor studenten. Door middel van desk research, interviews en vier online-enquêtes werden uitgebreid de ervaringen en visies van betrokkenen in Nederland geïnventariseerd. Ook werd vergelijkend onderzoek gedaan naar de ervaringen en de stand van zaken in het buitenland.
Studenten die zich laat aanmelden, blijken beduidend minder overtuigd van en gemotiveerd voor hun studie en vallen (daardoor) aanzienlijk vaker uit in het eerste studiejaar. De onderzoekers adviseren daarom om de aanmelddatum te vervroegen. Hierdoor wordt niet direct de keuzeproblematiek van de late aanmelders opgelost, maar de keuze moet dan worden gemaakt op een moment dat daar zowel vanuit de vooropleiding als vanuit het hoger onderwijs nog invloed op kan worden uitgeoefend. Het rapport sluit af met enkele scenario’s voor de praktische invoering en handhaving van de vervroegde aanmelding.