Overzicht

Opleidingscommissies in het hoger onderwijs


In opdracht van de Inspectie van het Onderwijs voerde ResearchNed in 2010 onderzoek uit naar het functioneren van opleidingscommissies. Het onderzoek richtte zich uitsluitend op de voltijd-bacheloropleidingen in het bekostigde hoger onderwijs. Onder de opleidingen is een steekproef (netto 696 opleidingen) getrokken. Voor de opleidingen die binnen de steekproef vielen, is in de eerste fase door de Inspectie van het Onderwijs een aankondigingsbrief aan het bestuur van de instelling gestuurd. Vervolgens zijn per opleiding drie brieven verstuurd: één gericht aan de opleidingsmanager, één aan een studentlid van de opleidingscommissie en één aan een docentlid van de opleidingscommissie. Na twee weken is er uitgebreid gerappelleerd, per telefoon en per e-mail. In de uitnodigingsbrieven die naar de opleidingen zijn gestuurd, stond een verwijzing naar de website waar de vragenlijst online kon worden ingevuld en een wachtwoord om toegang tot die vragenlijst te krijgen. Naast de benadering van opleidingen, is in dit onderzoek ook een enquête uitgezet onder HetStudentenpanel. Aan het panel is een korte vragenlijst voorgelegd die ingaat op redenen om al dan niet zitting te nemen in een opleidingscommissie en de opvatting van deze studenten over de opleidingscommissie van hun opleiding.