Overzicht

Geruisloos uit het onderwijs


In opdracht van het ministerie van OCW (directie VSV) heeft ResearchNed een literatuurstudie uitgevoerd naar vsvā€™ers. In deze studie wordt onderscheid gemaakt tussen de risicofactoren van klassiek en geruisloos voortijdig schoolverlaten. Klassieke voortijdig schoolverlaters kunnen gemakkelijk gesignaleerd worden maar zijn voor een school vaak lastig binnen het onderwijs te houden. Er bestaat echter ook een groep geruisloze voortijdig schoolverlaters. Een opmerkelijke conclusie van het onderzoek is dat een school de uitval van deze minder zichtbare groep wel kan voorkomen door meer in te zetten op (studie)begeleiding en het tegengaan van de anonimiteit van de leerling.