Overzicht

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2010
Contactpersoon: Wouter van Casteren


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Stille reserve voortgezet onderwijs


Het ministerie van OCW heeft een groot aantal maatregelen genomen om het dreigende tekort aan leraren tegen te gaan. Eén daarvan betrof het ondersteunen van de zogenaamde risicoregio’s bij het aanpakken van het lerarentekort. Het ging hierbij om elf regio’s in het vo met een bovengemiddeld risico op arbeidsmarktproblemen. Als onderdeel van deze ‘regionale aanpak’ is een oproep gedaan aan de stille reserve om (weer) in het onderwijs te gaan werken. Het ging hierbij om personen met een onderwijsbevoegdheid voor het vo die op dit moment niet in het vo werkten. Het ministerie van OCW streefde met deze oproep een verruiming van het arbeidsaanbod na in de risicoregio’s. Om de risicoregio’s te ondersteunen bij de oproep aan de stille reserve, is door het IVA en ResearchNed onderzoek gedaan naar de omvang en de samenstelling van de reserve en hun bereidheid om (weer) in het vo te gaan werken. Het onderzoek bestond uit twee delen: (1) op basis van bestandsanalyses is een populatieschatting gemaakt van de totale omvang van de stille reserve en is de samenstelling van de reserve in kaart gebracht. Daarbij is gebruikgemaakt van administratieve gegevens van de IB-Groep (DUO) en het ABP en (2) een internetenquête onder een selectie van de stille reserve, om na te gaan of zij bereid zijn (weer) in het onderwijs te gaan werken. Aan deze enquête hebben ruim 6.000 personen meegedaan van 61 jaar en jonger, woonachtig in of nabij een risicoregio.