Overzicht

Behoefteonderzoek Ad onderwijsondersteuner


Om na te gaan in hoeverre schoolleiders en bestuurders (PO/WEC) behoefte hebben aan lerarenondersteuners (niveau 1 en 2) is eind 2009 een behoeftemeting uitgevoerd door ResearchNed. Voor het onderzoek is een internetenquĂȘte gehouden onder schoolleiders en bestuurders uit het primair onderwijs. Doel van dit onderzoek was om na te gaan in hoeverre er behoefte is aan een Associate degree Onderwijsondersteuner voor het primair onderwijs. Daarnaast is onderzocht of schoolleiders/bestuurders genegen zijn onderwijsondersteuners niveau 2 in te zetten, zodra deze zijn afgestudeerd aan de Ad-opleiding.