Overzicht

Evaluatie experimenten decentrale selectie


De algemene opdracht voor dit evaluatieonderzoek naar de experimenten met decentrale toelating was enerzijds het nagaan in hoeverre de doelstelling van de wet – een toename van de invloed op de toelatingskans door studenten – was gerealiseerd en wat hiervan mogelijk onbedoelde effecten zijn en anderzijds het inventariseren van de mening van betrokkenen (studenten, ouders, instellingen) over de wijze waarop decentrale toelating zich in de toekomst dient te ontwikkelen. Het evaluatieonderzoek vond plaats in opdracht van de Commissie Decentrale Toelating en had een looptijd van voorjaar 2000 tot najaar 2002. Bovenstaande onderzoeksvragen zijn onderzocht in drie deelonderzoeken: (1) een secundaire analyse van administratiebestanden van de IB-Groep. Dit onderdeel is gedurende drie achtereenvolgende studiejaren uitgevoerd; (2) een onderzoek onder opleidingen die decentrale toelating hebben toegepast. Deze opleidingen zijn benaderd met het verzoek documenten beschikbaar te stellen, waarin doelen, criteria en procedures zijn uiteengezet. Ter verdieping van de informatie zijn met een aantal van deze opleidingen een telefonisch interview gevoerd en (3) een survey onder studenten, ouders en decanen uit het voortgezet onderwijs.