Overzicht

Transparantie en kwaliteitsborging van examinering


In 2004 publiceerde de Onderwijsraad een studie naar transparantie en kwaliteitsborging van examinering. Er is een enquête uitgevoerd waaraan de helft van alle ho-opleidingen deelnam. De resultaten van deze enquête zijn aangevuld met een aantal interviews. Een aantal deskundigen heeft bovendien een reflectie op het eindrapport toegevoegd. Op basis van dit onderzoek werd geconcludeerd dat de examinering in het hoger onderwijs met name te bestempelen is als traditioneel, de toetsing is vooral te duiden als kennisgericht, meet vakdisciplinaire inhouden en vindt plaats op vaste tijdstippen. Examinering in het hbo en het niet-bekostigd onderwijs is te kenschetsen als minder traditioneel dan in het wetenschappelijk onderwijs. Kwaliteitsborging vindt plaats op basis van de accreditaties en de interne kwaliteitszorg. Wel was op dat moment (2004) de praktijk rondom examinering volop in beweging (ook onder invloed van de invoering van het BaMa-stelsel in de richting van onder andere flexibelere toetsmomenten en meer individueel en ontwikkelingsgericht toetsen. Externe transparantie en kwaliteitsborging was niet tot nauwelijks aan de orde, behalve wanneer daar uitdrukkelijke noodzaak voor was. In sommige gevallen was er sprake van landelijke afspraken op disciplineniveau en contacten met de arbeidsmarkt (met name hbo). De inbreng van internationale partners bij examinering was niet aan de orde.