Overzicht

Evaluatie Fulbrightprogramma


Om de vraag naar de meerwaarde van het Fulbrightprogramma binnen het totale instrumentarium van Nederlandse beurzenprogramma’s voor internationalisering te onderzoeken heeft ResearchNed in opdracht van het ministerie van OCW een gefaseerd kwalitatief onderzoek uitgevoerd. De rapportage geeft een inleiding over historie en inhoud van het Fulbrightprogramma en het huidige beleid ten aanzien van internationalisering, en formuleert conclusies en aanbevelingen op basis van de verrichte evaluatie.