Overzicht

Evaluatie Tegemoetkoming Leraren Opleiding


Het doel van de regeling Tegemoetkoming Leraren Opleiding (TLO) is om studenten zonder recht op studiefinanciering te stimuleren een lerarenopleiding te volgen. Daarnaast beoogt de regeling het aanbod van leraren te vergroten. Doel van dit evaluatieonderzoek was inzicht verkrijgen in de gebruikswaarde en de effecten van de regeling, alsmede het leveren van gegevens voor het ministerie van OCW om te komen tot een advies over de vormgeving van de TLO in de toekomst, rekening houdend met ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt. Algemene conclusie was dat de regeling TLO voor slechts een klein deel van de doelgroep een belangrijke rol speelde bij de keuze voor de lerarenopleiding of bij het voltooien van de opleiding. De bekendheid van de regeling kan worden verbeterd. Het algemene oordeel over de regeling TLO is goed, maar de duur van toelage wordt te kort gevonden.