Overzicht

Klant: Inspectie van het Onderwijs
Periode: 2008-2009
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Onderzoek behoeften vervolgonderwijs t.b.v. curriculumherzieningen in het voortgezet onderwijs

Lees dit onderzoek

Advies Schoolleidersregister VO

Lees dit onderzoek

Beloningsonderzoek onderwijs

Lees dit onderzoek

Beleidsdoorlichting Lerarenbeleid

Lees dit onderzoek

Onderzoek naar dalende instroom mbo-hbo

Lees dit onderzoek

Bindend studieadvies


In opdracht van de Inspectie van het Onderwijs heeft ResearchNed onderzoek gedaan naar het aantal verstrekte bindende studieadviezen (BSA) in het hoger onderwijs en de gehanteerde procedure daarbij. Aanleiding daartoe waren Kamervragen en een persbericht van de landelijke studentenvakbond LSVb.
Onder opleidingsmanagers van voltijd bacheloropleidingen binnen het bekostigde hoger onderwijs is geïnventariseerd of er sprake is van het verstrekken van BSA’s binnen hun opleiding en in welke mate en op welke wijze het besluitvormingsproces daaromtrent is ingericht. De opleidingsmanagers zijn per brief of per e-mail persoonlijk benaderd met het verzoek de vragenlijst op internet in te vullen (respons 78%). In het rapport worden recente ontwikkelingen met betrekking tot de aantallen bindende studieadviezen beschreven en wordt aandacht besteed aan de wijze waarop opleidingen de wet- en regelgeving ten aanzien van BSA’s uitvoeren. De inspectie heeft dit landelijk overzicht ter becommentariëring voorgelegd aan en besproken met de studentenorganisaties LSVb en ISO en de koepelorganisaties VSNU en HBO-raad. Bij drie instellingen (twee hbo en een wo) heeft de inspectie afzonderlijke gesprekken gevoerd met studenten en bestuur/management. De resultaten tezamen zijn verwerkt in het Inspectierapport ‘Met beide benen op de grond: onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van het bindend studieadvies in het hoger onderwijs’.