Overzicht

Klant: SURF, VSNU en VH
Periode: 2019
Contactpersoon: Wouter van Casteren


Soortgelijke onderzoeken:

Onderzoek naar dalende instroom mbo-hbo

Lees dit onderzoek

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

Lees dit onderzoek

Monitor beleidsmaatregelen

Lees dit onderzoek

Nulmeting monitoring en evaluatie intensivering technisch vmbo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Nulmeting onderwijsinnovatie met ICT in het hoger onderwijs


De Vereniging van Universiteiten (VSNU), de Vereniging Hogescholen en SURF, de ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek in het hoger onderwijs, en het ministerie van OCW werken gezamenlijk aan het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT. Dit plan is opgesteld om onderwijsinnovatie in het hoger onderwijs te bevorderen en te versnellen. Het plan speelt in op actuele thema’s, zoals het gebruik van studiedata, flexibilisering van onderwijs en aansluiting op de arbeidsmarkt via de bevordering van digitale vaardigheden. Het Versnellingsplan is opgedeeld in acht versnellingszones waarbinnen universiteiten en hogescholen samenwerken. In opdracht van de Stuurgroep van het Versnellingsplan heeft ResearchNed een nulmeting uitgevoerd, zodat duidelijk is waar instellingen nu staan. Elke instelling leverde voor de zones waarin zij deelneemt informatie aan over haar startpositie in die zone. Deze informatie is aangevuld met interviews met een selectie van betrokkenen.