Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2018
Contactpersoon: Wouter van Casteren


Soortgelijke onderzoeken:

Evaluatie studiekeuzecheck voor instellingen

Lees dit onderzoek

Monitor beleidsmaatregelen

Lees dit onderzoek

Monitoring en evaluatie cultuureducatie primair onderwijs

Lees dit onderzoek

Evaluatie experimenten vraagfinanciering en pilots flexibilisering

Lees dit onderzoek

Tevredenheidsonderzoeken Universiteit Utrecht

Lees dit onderzoek

Specialisatiemogelijkheden in lerarenopleidingen


In het regeerakkoord is afgesproken dat de tweedegraads lerarenopleidingen voor de algemene vakken en de pabo’s specialisaties bieden aan hun studenten. Bij de pabo’s gaat het om (de versterking van de grotendeels al langer bestaande) specialisaties jonge en oudere kind (JK en OK) en bij de tweedegraads lerarenopleidingen om de invoering vanaf studiejaar 2015-2016 van afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs (avo: onderbouw havo en vwo) en beroepsgericht onderwijs (bo: vmbo en mbo). Het beroep van onderwijzer wordt hierdoor aantrekkelijker, zowel voor mannen als voor vrouwen. In opdracht van het ministerie van OCW heeft ResearchNed in beeld gebracht wat de stand van zaken is bij de ontwikkeling van deze specialisaties en (de behoefte aan) andere specialisatiemogelijkheden in de opleidingen. In het rapport zijn de bevindingen en aanbevelingen voor de pabos’en de tweedegraads lerarenopleidingen vo/mbo apart weergegeven.