Overzicht

Download de PDF

Klant: NRO
Periode: 2018
Contactpersoon: Joris Cuppen


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Uitval en switch in het hbo


Als onderdeel van het NRO-project ‘Verbeterde aansluiting mbo-hbo. Wat werkt?’ is onderzocht in hoeverre sociaaleconomische kenmerken bijdragen aan het studiesucces van mbo- en havo-instromers in het hoger beroepsonderwijs. Hiervoor zijn onderwijsgegevens van ruim 300.000 studenten gekoppeld aan het opleidingsniveau van hun ouders en het huishoudensinkomen vóór het moment dat ze het hbo instromen. Ter controle zijn ook de eindexamencijfers van het voortgezet onderwijs meegenomen in de analyse. Door middel van een multilevel regressieanalyse zijn de afzonderlijke invloeden van de sociaaleconomische kenmerken op uitval en switch onderzocht.

 

Een gunstiger sociaaleconomische achtergrond blijkt bij mbo-studenten samen te hangen met een grotere kans op studiesucces: mbo-studenten met vergelijkbare eindexamencijfers, maar met hoger opgeleide ouders en studenten die uit gezinnen komen met een hoger huishoudensinkomen vallen minder vaak uit en wisselen minder vaak van studie. Voor havo-doorstromers zijn deze verschillen tussen inkomensgroepen en opleidingsniveaus van ouders kleiner of niet aanwezig. Ook geldt dat mbo-studenten van niet-westerse afkomst aanzienlijk vaker uitvallen en switchen. Voor niet-westerse studenten die via de havo het hbo instromen geldt dit ook, maar in veel mindere mate.