Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2018
Contactpersoon: José Mulder


Soortgelijke onderzoeken:

Uitvalredenen hbo na een economische mbo-opleiding

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Nulmeting monitoring en evaluatie intensivering technisch vmbo

Lees dit onderzoek

Meerjarig onderzoek Erasmus+

Lees dit onderzoek

Evaluatie studiekeuzecheck voor instellingen

Lees dit onderzoek

Evaluatie nadere vooropleidingseisen mbo-hbo


Het verbeteren van het studiesucces in het hoger onderwijs is een belangrijke prioriteit voor de minister van OCW. Met de Wet kwaliteit in verscheidenheid zijn verschillende maatregelen genomen om het studiesucces van studenten te verbeteren. Een ervan is het beperken van het doorstroomrecht voor een aantal niet-verwante mbo–hbo routes. Vanaf het studiejaar 2015-2016 geldt voor deze doorstroomroutes dat studenten pas toelaatbaar zijn als zij – door middel van een deficiëntieonderzoek – kunnen aantonen dat zij over voldoende kennis beschikken om met succes de opleiding af te kunnen ronden. De hogeschool is verantwoordelijk voor de vormgeving van het deficiëntieonderzoek en de berichtgeving daarover. In de ministeriële regeling die de grondslag vormt voor deze maatregel is aangekondigd dat twee jaar na inwerkingtreding de regeling zal worden geëvalueerd. ResearchNed heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW. De evaluatie had als doel te bezien op welke wijze hbo-instellingen de ministeriële regeling toepassen, in hoeverre er verandering in de doorstroom heeft plaatsgevonden en of en hoe de regeling zou moeten worden bijgesteld. De resultaten zijn hier te vinden (zie ook de pdf van het rapport).