Overzicht

Klant: Fonds voor Cultuurparticipatie
Periode: 2018-2019
Contactpersoon: Marije van Essen


Soortgelijke onderzoeken:

Evaluatie studiekeuzecheck voor instellingen

Lees dit onderzoek

Monitor beleidsmaatregelen

Lees dit onderzoek

Evaluatie experimenten vraagfinanciering en pilots flexibilisering

Lees dit onderzoek

Tevredenheidsonderzoeken Universiteit Utrecht

Lees dit onderzoek

Monitoring en evaluatie cultuureducatie primair onderwijs


Het subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) is opgezet om binnenschoolse cultuureducatie te verbeteren. Het CmK programma stimuleert scholen na te denken over cultuureducatie, wat zij hiermee willen bereiken en hoe ze dat willen bereiken. Het programma is onlangs haar tweede periode ingegaan. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft ResearchNed gevraagd om een kwantitatief monitoronderzoek en een kwantitatieve effectevaluatie uit te voeren. Doel van het onderzoek is om in 2018 en 2019 op landelijk niveau inzicht te hebben in:
– de stand van zaken cultuureducatie op basisscholen;
– de mate waarin en indien van toepassing de wijze waarop deze stand van zaken afwijkt bij basisscholen die hebben deelgenomen aan (onderdelen van) het programma CmK;
– de ontwikkeling van cultuureducatie sinds de uitvoering van de laatste landelijke monitor cultuureducatie in schooljaar 2015-2016, met bijzondere aandacht voor de rol en betekenis van het programma CmK daarbinnen.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Onderzoeksbureau Claudia de Graauw. Meer informatie over het onderzoek en de eerste rapportage zijn te vinden op: http://www.resned.nl/monitorcmk.